รายการวิทยุเสียงสันติเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย เนื้อหารายการวิทยุเสียงสันติ จะรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก วัยรุ่น คนชรา และคำสอนสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน พี่น้องมากมายได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์โดยผ่านทางรายการวิทยุเสียงสันติ พวกเราหวังและอธิษฐานว่าพันธกิจรายการวิทยุเสียงสันติจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะนำพาพี่น้องให้ได้ยินและเข้าใจพระกิตติคุณมากขึ้น เสียงสันติยังมีการออกอากาศอย่างต่อเนื่องทางสถานีวิทยุของรัฐบาล สถานีวิทยุชุมชนปัจจุบันจำนวนสถานีวิทยุชุมชนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสถานีวิทยุชุมชนของคริสตจักร ท้องถิ่น ก็ใช้รายการของเสียงสันติด้วย โดยสถานีวิทยุชุมชนเหล่านี้ ได้ดาวน์โหลดรายการเสียงสันติผ่านทางเว็บไซต์เสียงสันติ สถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ สถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติตั้งอยู่ที่สำนักงานสื่อมวลชนเสียงสันติเชียงใหม่ และออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 7 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ด้วยรัศมี 10 กม. รายการวิทยุออนไลน์ เสียงสันติมีรายการวิทยุออนไลน์ 2 รายการ คือรายการเพลง และรายการวิทยุชุมชนเสียงสันติซึ่งทั้งสองรายการนี้สามารถรับฟังจากเว็บไซต์เสียงสันติได้ทั่วโลก images_ministry_radio_thailand_map
 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English