เสียงสันติได้ใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในการนำเสนองานของเสียงสันติทั้งในและต่างประเทศทีมงานระดมความคิดในการหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ผ่านทางสื่อ นอกจากนี้แล้วทีมงานตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีภาระใจถวายแก่พันธกิจเสียงสันติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานช่วยเหลือการทำงานด้านต่าง ๆ ของเสียงสันติ แผนกการเงินและการบัญชี แผนกการเงินและบัญชีเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ รายรับและรายจ่ายต่าง ๆ ในองค์กร อาทิเงินเดือนเจ้าหน้าที่ เงินสนับสนุนจากการถวาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายค่าเวลาสถานีวิทยุและการออกรายการโทรทัศน์ และอื่น ๆ
 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English