FM 99.75 MHz. วิทยุชุมชน “ เสียงสันติ ” ดำเนินการโดย -ชุมชนหนองป่าครั่ง -คริสตจักรธรรมประทีป -สื่อมวลชนเสียงสันติ เชียงใหม่ ( Voice of Peace ) กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไปทุกเพศ,ทุกวัย ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ส่งกระจายเสียง 27/1 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ (053) 242-654,260-627 โทรสาร (053) 248-342 voiceofpeace.org
ยุค…แห่งการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ของมนุษย์โลก ได้พัฒนาระบบการสื่อสาร ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อเป็นช่องทางสื่อในการเผยแพร่และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก ปัจจุบันการสื่อสารและการใช้สื่อต่างๆ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตร่วมกันภายในสังคมของมนุษย์ วิทยุชุมชนเป็นช่องทางสื่อที่จะกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในสังคมเดียวกัน โดยใช้สถานีวิทยุชุมชน เป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียง ในการวางแผน กำหนดทิศทาง และดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆในชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการและผลิตสื่อด้านต่างๆ อันเป็นโยชน์ต่อชุมชนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการวิทยุชุมชน “เสียงสันติ” ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนหนองป่าครั่ง คริสตจักรธรรมประทีปและสื่อมวลชนเสียงสันติ เป็นสถานีวิทยุชุมชนเพื่อประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อเสริมประสบการณ์ และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ภายในชุมชน โดยมีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้วิชาการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงและความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เสนอแก่ชุมชนและสังคม
 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English