1. เพื่อการพัฒนาสื่อคริสเตียน

สื่อมัลติมิเดียในประเทศไทย กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะออกอากาศทั้งรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์คริสเตียน เพื่อให้คนไทยได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เสียงสันติยังขาดงบประมาณสำหรับการผลิตรายการวิทยุ ค่าเวลาสถานีวิทยุ และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อแจกให้กับผู้ฟังรายการวิทยุ

2. เพื่อติดตามดูแลคริสเตียนใหม่ที่รับเชื่อผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์

หลายคนที่ได้ยินรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์เสียงสันติ ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ฝ่ายติดตามผลของเสียงสันติ เสนอมอบบทเรียนไปรษณีย์แก่ผู้เชื่อใหม่เหล่านี้ และยังให้คำปรึกษา และคำแนะนำเรื่องการเป็นสมาชิกในคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านอีกด้วย

3. เพื่อช่วยเหลือบริการคริสตจักรในประเทศไทย

เสียงสันติผลิตดนตรีและวีดีทัศน์คริสเตียน เพื่อเป็นอีกแหล่งทางเลือกให้คริสตจักรใช้ในการเผยแพร่พระกิตติคุณ และเพื่อใช้สอนสมาชิกคริสตจักร เสียงสันติยังช่วยจัดสัมมนาสำหรับผู้นำคริสตจักร เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมในงานพันธกิจมากขึ้นด้วย

4. เพื่อนำความหวังสู่พี่น้องในเรือนจำ

เสียงสันติส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ แก่พี่น้องเรือนจำหนองคาย เรือนจำอุดร และอีกกว่า 50 เรือนจำทั่วประเทศ พนักงานเสียงสันติไปเยี่ยมเยียนและจัดกลุ่มเซลล์ที่สอนพระคัมภีร์แก่นักโทษในเรือนจำเป็นประจำ เพื่อให้พี่น้องเรือนจำเข้าใจพระคัมภีร์ เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และเมื่อถูกปล่อยตัวแล้ว จะสามารถเป็นสมาชิกที่มีส่วนในงานคริสตจักรได้ด้วย

5. เพื่อการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย และหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่า

เสียงสันติมีโครงการหลายโครงการที่มอบหลักสูตรการใช้สื่อ เพื่อการพัฒนาสังคม พัฒนาสุขภาพ และหนุนใจให้พี่น้องเหล่านั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่า

วิธีที่จะมีส่วนร่วมกับเสียงสันติ

 1. โดยการอธิษฐาน
 2. โดยการเป็นอาสาสมัคร หรือ การส่งอาสาสมัคร
 3. โดยการถวายอุปกรณ์เพื่อการประกาศ อย่างเช่นพระคัมภีร์
 4. โดยการถวายเงิน
 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ไม่พบฟิลด์ใดๆ

Map

 • ไทย
 • English