เสียงสันติเป็นองค์กรคริสเตียน และเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยหน้าที่หลักของเสียงสันติคือ รับใช้ชุมชนคริสเตียนโดยการใช้สื่อ และการให้บริการสื่อในรูปแบบต่างๆ

เสียงสันติมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนใจและเสริมสร้างการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศให้ผู้คนมารับเชื่อในพระคริสต์ ผลิตสื่อเพื่อหนุนใจพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรักและความห่วงใยของพระคริสต์ต่อทุกคน และสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมและการพัฒนาในสังคม

ดังนั้นนิมิตของเสียงสันติคือ

การนำข่าวดี เกี่ยวกับความรัก ความหวังและสันติสุขโดยผ่านสื่อต่างๆสู่พี่น้องชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

“เรา​มอบ​สันติสุข​ไว้​กับ​พวกท่าน สันติสุข​ของ​เรา​ที่​ให้​กับ​ท่าน​นั้น เรา​ไม่ได้​ให้​อย่าง​ที่​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​เป็น​ทุกข์ อย่า​กลัว​เลย” (ยอห์น 14: 27)

 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English