เสียงสันติออนไลน์: www.voiceofpeace.org เป็นเว็บไซต์ของเสียงสันติ ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้พี่น้องทุกคนมีโอกาสรับฟังรายการวิทยุชุนชนเสียงสันติ รายการเพลงออนไลน์และรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เคยออกอากาศไปแล้วและพี่น้องทุกคนสามารถดาวน์โหลดรายการต่างๆ ของเสียงสันติโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมา แผนกเทคนิคได้เห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าและการทรงช่วยเหลือจากพระองค์ในการผลิตรายการ การตัดต่อ และงานเทคนิคอื่นๆ พวกเราจึงมีหัวใจที่จะผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ของเสียงสันติมากขึ้นเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า นอกจากนี้แล้ว เสียงสันติยังมอบบริการการใช้ห้องบันทึกเสียง บริการเทคนิคเพื่อการผลิต การตัดต่อ รายการวิทยุ  และรายการโทรทัศน์แก่   พี่น้องจากองค์การต่างๆ ในราคาที่เหมาะสมด้วย

 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ไม่พบฟิลด์ใดๆ

Map

 • ไทย
 • English