ฝ่ายติดตามผลและแผนกบทเรียนทางไปรษณีย์ได้ทำงานเกิดผลอย่างมากมายในการหนุนใจผู้ฟังและผู้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ให้เติบโตในทางของพระเจ้า เสียงสันติยังจัดให้มีการเยี่ยมพบปะผู้ฟังในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มีความชื่นชมยินดี ที่ทราบว่าจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่ส่งไปนั้นเกิดผลทำให้ความเชื่อของผู้ฟังเข้มแข็งขึ้น เสียงสันติจะออกเยี่ยมเยียนติดตามผู้ฟังมากขึ้น อีกทั้งจะมีการใช้สื่ออื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่นสื่อโทรศัพท์ อีเมล และเฟสบุ๊ค กิจกรรมประจำวันของฝ่ายติดตามผลได้แก่:
 • ตอบจดหมาย
 • ตรวจสอบแบบฝึกหัดของผู้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์
 • ทำรายงานสถิติประจำเดือน
 • เขียนจดหมายแก่ผู้นำกลุ่มในเรือนจำ 53 แห่ง
 • เยี่ยมเยียนผู้ฟัง
 • ให้คำปรึกษา กำลังใจ โดยผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ หรือแบบตัวต่อตัว
ฝ่ายติดตามผลมีเป้าหมายที่จะเห็นผู้ฟังรายการวิทยุ ผู้ชม และผู้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์เสียงสันติ มีชีวิตที่มีความสุขและพบกับเสรีภาพที่แท้จริงในพระคริสต์ ผู้ฟังคนหนึ่งเขียนจดหมายมาบอกว่า: “ผมและครอบครัวขอขอบคุณรายการวิทยุเสียงสันติซึ่งพวกเรารับฟังเป็นประจำ ผมเป็นคริสเตียนมา 6 ปีแล้ว และผมอาศัยอยู่ที่ จ.หนองคาย ครอบครัวของผมต้องดิ้นรนกับชีวิตเพราะพวกเรามีฐานะยากจนมาก และผมเองก็เป็นอัมพฤกษ์ ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาที่น่ารัก ที่คอยดููแลผมด้วยความรัก และลูกสาวของผมเป็นผู้ที่ช่วยเขียนจดหมายฉบับนี้ให้กับผม ครอบครัวของเรากำลังถูกสังคมข่มเหงเพราะพวกเราเป็นคริสเตียน แต่รายการวิทยุเสียงสันติได้ช่วยหนุนใจพวกเรา และทำให้ผมมั่นใจว่าพระเจ้ารักผม ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อผม พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการ และพระองค์ทรงพระชนม์อยู่จริงๆ แม้ผมจะมองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาเปล่าก็ตาม ขอพระเจ้าอวยพรคุณ”

บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเสียงสันติ

ชุดที่ เรื่อง
1 “แผนการของพระเจ้าสำหรับทุกคน”
*เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
2 บทเรียนชุดที่ 1 “คำถามที่สำคัญยิ่งในชีวิต 1-2”
*เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
002
3 บทเรียนชุดที่ 2 “คำถามที่สำคัญยิ่งในชีวิต 3-6”
*เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
003
4 “เหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของพระเยซูคริสต์”
*เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
004
5 “Follow after Jesus”
*เรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
005
 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English