สื่อสารคริสตชน…งานด้านจิตวิญญาณ

โดย ดร.จริยา ศรมยุรา

ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนเสียงสันติ

VOD

พระเจ้าทรงเป็นนักการสื่อสารโดยธรรมชาติ ในช่วงเวลาของการสร้าง พระองค์ทรงเผยพระวาทะและสิ่งต่างๆ ได้เกิดขึ้น ในฐานะนักสื่อสารคริสตชนเราต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสาร ถึงแนวความคิดของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เพื่อคนทั้งปวงในโลก การประกาศข่าวประเสริฐเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินหรือยังไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ นั่นหมายถึงการประกาศเกี่ยวข้องการติดต่อสื่อสาร

พระคัมภีร์เป็นการเล่าเรื่องของการสื่อสารของพระเจ้าต่อมวลมนุษยชาติ พระวจนะของพระเยซูคริสต์ควรจะถูกประกาศไปยังประชาชนทุกคนในโลกนี้ สื่อนับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการประกาศ ผู้ทำสื่อคริสตชนจะต้องทำพันธกิจด้านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งจำเป็นและท้าทายสำหรับคนทำสื่อ การสื่อสารคริสตชนเป็นงานทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งนักสื่อสารมวลชนคริสตชนจะต้องอธิฐาน เพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนำซึ่งหมายความว่าพระคริสต์นั้นอยู่ในเราและทำงานผ่านเรา พระคริสต์ไม่เพียงแต่ใช้เราและพูดผ่านเราในฐานะที่เราเป็นทูตของพระองค์ (2 คร. 5:20) แต่พระองค์ยังทรงทำงานผ่านเราในการพัฒนา ว่างแผนและดำเนินการต่างๆ

“ความเชื่อ” มีความหมายมากกว่าความฝันหรือความปรารถนา เป็นความเชื่อมั่นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์ แม้ว่าสิ่งต่างๆดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่นักสื่อสารมวลชนคริสตชนจะยังมุ่งมั่นในงานพันธกิจต่อไป “ความเชื่อช่วยให้เกิดความหวัง” ประสิทธิภาพของการสื่อสารคริสตชนอาจจะต้องพิจารณาจาก 3 ด้านต่อไปนี้ได้แก่ ด้านพระประสงค์ของพระเจ้า ด้านผลลัพธ์จากการทำงานของนักสื่อสารคริสตชน และ ด้านผลสะท้อนของผู้รับสื่อ

ในฐานะที่เราถวายตัวรับใช้งานพันธกิจของพระเจ้าโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำเปรียบได้ว่าเราเป็นทูตของพระคริสต์ เสียงสันติทำพันธกิจด้านสื่อในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สู่ชาวโลก มีผู้คนจำนวนมากมายรู้จักพระเจ้าและอีกมากมายที่ได้รับการอวยพระและมีประสบการณ์ เจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรเสียงสันติอย่างมากมาย

 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English