ประวัติ ความเป็นมา  สื่อมวลชน (องค์การ) เสียงสันติ

Voice of Peace’s History (1965-2022)

สื่อแห่งสันติสุข …สันติสุขที่เรามอบให้ไม่เหมือนกับที่โลกให้

นิมิต

การนำข่าวดี เกี่ยวกับความรัก ความหวังและสันติสุขโดยผ่านสื่อต่างๆสู่พี่น้องชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

”เรามอบสันติ‍สุขไว้กับพวก‍ท่าน สันติ‍สุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่‍ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย”(ยอห์น 14: 27)

พันธกิจ

เสียงสันติ ทำหน้าที่ผลิตสื่อต่างๆอาทิ รายการวิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ผลิตเพลง ดนตรี คำสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีเป้าหมายเพื่อบริการหน่วยงาน องค์การต่างๆทั้งที่เป็นคริสตจักร องค์การคริสเตียนและหน่วยงานทั่วไป รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ ประชาชนที่ด้อยโอกาสในด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ โดยจะหนุนใจและสนับสนุน ส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านชีวิตและจิตวิญญาณ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นธรรมในสังคมอีกด้วย

ประวัติเสียงสันติ

เสียงสันติ เป็นองค์การคริสเตียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1965 และเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่จังหวัดตากในภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มจากการผลิตเทปชุดแรก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1965 จากวันนั้นกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา 50 ปีแล้วที่เสียงสันติได้ขยายใหญ่ขึ้นจากการเริ่มต้นที่เล็กน้อยสู่การเจริญเติบโตที่มั่นคงจนมีโอกาสได้รับใช้ บริการคริสตจักร องค์การต่างๆทั้งที่เป็นคริสเตียนและทั่วไป

เสียงสันติเริ่มก่อตั้งโดยสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นมิชชันนารีจากประเทศเดนมาร์กคือ ศาสตราจารย์ ดร. วิกโก โซการ์ด และอาจารย์แคธี่ โซการ์ด

เสียงสันติเริ่มงานที่จังหวัดตาก ด้วยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือ การนำเอารถโฟล์คตู้มาดัดแปลงเป็นห้องบันทึกเสียงเคลื่อนที่ ต่อมาก็สร้างห้องบันทึกเสียงชั่วคราวที่จังหวัดตาก จนกระทั่งปี ค.ศ.1968 ได้ย้ายมาตั้งห้องบันทึกเสียงถาวรในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีห้องสตูดิโอทีวีที่ใหญ่ พร้อมห้องบันทึกเสียงอีก 5 ห้องที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน องค์การเสียงสันติ มีดร.จริยา ศรมยุรา เป็นผู้อำนวยการ

ที่มาของชื่อ “เสียงสันติ” ที่มีความหมาย

คำว่า สันติ มีความหมายที่ลึกซึ้งในพระคริสตธรรมคัมภีร์  พระเยซูทรงมีนามว่า องค์สันติราช    สันติ  คือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกส่วนของชีวิต ทั้งฝ่ายวิญญาณ สังคม และร่างกาย พระกิตติคุณเป็นข้อความแห่งสันติสุข และเสียงสันติได้รับพระพรที่มีชื่อนี้ ชื่อ เสียงสันติในภาษาไทย  หมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเจ้า ดังนั้น เสียงสันติจึงเป็นพยานเรื่องการทรงนำของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมพันธกิจที่มีเป้าหมายที่จะให้ผู้คนได้ประสบการณ์ถึงสันติสุขนั้น เราประสบการณ์ว่า เมื่อเราติดตามการทรงนำของพระเจ้า และสัตย์ซื่อต่อเป้าหมายของเสียงสันติ พระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ พระวจนะได้บันทึกคำตรัสที่วิเศษของพระเยซู “ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติ”

 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English