Author Archive

#เสียงแห่งความหวัง “ตู้แห่งความหวัง”

พี่น้องชุมชนหนองป่าครั่ง เชียงใหม่และจากที่อื่นๆขอบคุณเสียงสันติสำหรับอาหารที่จัดเตรียมใน “ตู้แห่งความหวัง” ให้กับผู้ที่มีความต้องการ

#เสียงแห่งความหวัง เสียงสันติมอบอาหารแห้งให้กับชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19

ทีมงานเสียงสันติเตรียมพร้อมออกพื้นที่ ส่งความหวัง กำลังใจ

#เสียงแห่งความหวัง ทีมงานเสียงสันติ เตรียมพร้อม ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนช่วงโควิด-19

“ตู้แห่งความหวัง” ในโครงการเสียงแห่งความหวัง พี่น้องท่านใดต้องการนับพระพรและส่งความหวังร่วมกับเสียงสันติ

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ติดตามผลิตภัณฑ์เสียงสันติได้ทาง Facebook Live

ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00 – 15.45 โดยประมาณ มีหนังสือ ซีดี ดีวีดี มากมาย เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณครับ

#เสียงแห่งความหวัง ทีมงานเสียงสันติ ออกพื้นที่ในเชียงใหม่แจกถุงยังชีพพร้อมเอกสารหนุนใจ

ส่งความหวังแก่ผู้รับจ้างแรงงานที่หาเช้ากินคำ่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ขอพระเจ้าได้รับเกียรติ

 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • English
 • ไทย